ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЛІСІВНИЦТВА

G.T. Krynytskyy

Анотація


Тенденції розвитку українського лісництва свідчать про поглиблення лісівничих досліджень, зокрема, в таких напрямах: виявлення особливостей лісу, як складної загальнопланетарної екологічної системи, яка постійно розвивається і має велике середовищетвірне, екологічне і соціальне значення; опрацювання фітоценотичних засад формування молодого лісу; розроблення способів і технологій переходу від суцільнолісосічної системи господарювання до вибіркової, наближеної до природи; проникнення у фізіолого-біохімічну суть процесів у лісостанах ( фотосинтез, дихання, транспорт і перерозподіл асимілятів); вивчення генетичної і морфофізіологічної структури деревостанів.

Ключові слова


лісівництво; розвиток; напрями і пріоритети досліджень

Повний текст:

PDF

Посилання


Бир С. Кибернетика и управление производством / С.Бир. – М. : Изд-во иностранной л-ры, 1963. – 275 с.

Криницький Г.Т. Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин / автореф. дис. на здобуття наук. степеня д-ра біол. наук : спец. 06.03.01. "Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст", 03.00.12. "Фізіологія рослин" / Г.Т.Криницький – К., 1993. – 46 с.

Криницький Г.Т. До питання про принципи та механізми функціонування лісових екосистем / Г.Т. Криницький // Виклики ХХІ століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі і довкіллі : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 жовтня 2015 р., м. Київ. – К. : Вид-во НУБіП, 2015. – С. 63-64.

Криницький Г.Т. Майбутнє лісових екосистем. Концептуальні засади запровадження в Україні наближеного до природи лісівництва / Г.Т.Криницький, М.В.Чернявський // Лісовий і мисливський журнал. – 2016. – № 2. – С. 12-15.

Молчанов А.М. Математические модели в экологии. Роль критических режимов / А.М.Молчанов // Математическое моделирование в биологии. – М. : Наука, 1975. – С. 133–141.

Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Г.Ф.Морозов. – М. – Л.: Госиздат, 1924. – 406 с.

Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини / [Г.Т.Криницький, М.В.Чернявський, Ю.Ю.Дебринюк та ін.]; за ред. Г.Т.Криницького, М.В.Чернявського. – Ужгород : ПП "Коло", 2014. – 280 с.

Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В.Н.Сукачова и Н.В.Дылиса. – М. : Наука, 1964. – 574 с.

Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / Р.Уиттекер. – М. : Прогресс, 1980. – 327 с.

Чернявський М.В. Наближене до природи ведення лісового господарства в Україні / М.В.Чернявський, Г.Т.Криницький, В.І.Парпан // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2011. – Вип. 9. – С.29-35.

Шварц С.С. Экологические основы охраны биосферы / С.С.Шварц // Наука и жизнь. – 1973. – № 10. – С.9-14.

Югай Г.А. О категориях части и целого / Г.А. Югай. – М., 1963. – 32 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.